Khoá tập huấn “Dạy học trực tuyến với lớp học đảo ngược” (flipped classroom).

Chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, ĐHQG-HCM, năm học 2021-2022.

Chuyên đề về biên soạn tài nguyên dạy học trực tuyến, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Chuyên đề về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Chuyên đề về kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến, thuộc Chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Chuyên đề về thiết kế khoá học trực tuyến tiêu chuẩn hoá, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM.