Hệ điều hành là một thành phần thiết yếu của bất kỳ một hệ thống máy tính nào. Tương tự, một khóa học về hệ điều hành là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chương trình đào tạo nào về công nghệ thông tin. Lĩnh vực này đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng vì máy tính đã và đang trở nên cực kỳ phổ biến trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày - từ các thiết bị nhúng trên ô tổ cho đến các công cụ hoạch định chiến lược phức tạp của các chính phủ và các doanh nghiệp đa quốc gia. Tuy vậy, các khái niệm cơ bản mà người dùng nói chung và các kỹ sư nói riêng tiếp cận vẫn còn nhiều hạn chế, do đó, khóa học này rất cần thiết dành cho tất cả những ai định hướng theo đuổi nền công nghiệp công nghệ thông tin.