Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái của con người trong quá trình du lịch và các hoạt động của con người đến môi trường, xã hội, mối tương tác giữa con người và môi trường địa phương trong việc phát triển du lịch, từ đó có thái độ tích cực về mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường và con người trong việc thực hành dịch vụ cũng như trách nhiệm của cộng động đối với du khách và các công ty lữ hành; việc học môn này giúp sinh viên hướng đến ý thức bảo vệ môi trường một cách bềnh vững và phát triển kinh tế - xã hội một cách có trách nhiệm với tài nguyên bản địa trong việc hình thành các dịch vụ cung ứng.

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về du lịch sinh thái trong mối quan hệ giữa con người và sự phát triển của tài nguyên bản địa, mối tương tác giữa con người và môi trường trong việc thực hành cung ứng các dịch vụ cá nhân. Môn học cũng đề cập và nhấn mạnh các tác động của con người đối với môi trường và ngược lại trong quá trình tiến hóa, phát triển kinh tế - xã hội trong các hoạt động mang tính dịch vụ. Đồng thời môn học sẽ giới thiệu cho người học các khái niệm cơ bản về sinh thái, tài nguyên, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về chính sách, công cụ và biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường và phát triển du lịch thái có ý thức, bảo tồn tài nguyên nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững – một sự kết hợp hài hòa và tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫn bảo vệ được môi trường tự nhiên và xã hội.

Môn học còn cung cấp cho sinh viên cách thức liên kết các mối quan hệ về sinh thái môi trường và tài nguyên địa phương trong hoạt động du lịch, giúp người kỹ sư ra trường có ý thức cao và nắm được các vấn đề phát triển du lịch sinh thái  trong công việc sau này.