Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế,  các hoạt động gắn với nghiệp vụ của ngân hàng như hoạt động huy động vốn, thanh toán qua ngân hàng, cấp tín dụng ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác trong kỷ nguyên số. Đây là những kiến thức cơ bản của ngân hàng thương mại, là nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn các kiến thức tiếp theo của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.