Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng và triển khai một chương trình quan trắc môi trường bao gồm từ cách đặt mục tiêu, cách thức lấy mẫu, bảo quản mẫu và chọn qui trình phân tích, phương pháp bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường (QA/QC) cho các thông số trong môi trường nước, không khí, đất và chất thải rắn.