Nội dung môn học trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô. Phân tích các thành tố trên thị trường hàng hóa và việc xác định sản lượng cân bằng trên thị trường hàng hóa. Cầu tiền và việc xác định lãi suất trên thị trường tài chính. Phân tích thị trường hàng hóa và thị trường tài chính qua mô hình IS – LM. Phân tích tổng mức cầu và tổng mức cung qua mô hình AS – AD. Mối quan hệ giữa lạm phát, hoạt động kinh tế và mức tăng tiền tệ trong nền kinh tế. Mối quan hệ giữa tiết kiệm, tích lũy vốn và sản lượng. Vai trò của tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Mối quan hệ giữa sản lượng, lãi suất, tỷ giá hối đoái, luồng vốn và hàng hóa quốc tế trong nền kinh tế mở; tác động của chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ bằng mô hình Mundel – Fleming.