Môn học Tâm lý học Gia đình (Family Psychology) thuộc phần kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về gia đình và các vấn đề trong chu trình đời sống của một gia đình. Trong đó, học phần quan tâm đến những hệ thống lý thuyết về tâm lý học gia đình; những mối quan hệ trong gia đình cùng những quy luật vận hành trong gia đình. Từ đó, nhận diện và phân tích những vấn đề thường nảy sinh trong gia đình và bước đầu nhìn nhận về cách thức để phòng tránh và giúp đỡ về mặt tâm lý cho các thành viên trong gia đình.