Môn học kiểm soát ô nhiễm không khí, trường DHBK năm 2021