Qua môn học này, người học sẽ đạt được các mục tiêu tổng quát sau:

·         Nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý dự án

·         Hiểu các yêu cầu của các giai đoạn triển khai dự án phần mềm và các bước làm việc công việc dự án

·         Nắm được quy trình thực hiện một dự án phát triển phần mềm

·         Hiểu rõ các phương pháp quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, nhân sự, chất lượng, rủi ro của khung kiến thức liên quan đến quản lý dự án

·         Biết cách ước lượng, sắp xếp, quản lý, và điều hành dự trên dựa trên các kiến thức cốt lỗi và tiện ích