Môn học Phát triển chương trình giáo dục về xây dựng, cải tiến, đánh giá và chương trình giáo dục thuộc Chương trình Cử nhân Giáo dục học.