Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên năm hai, năm ba trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn