Nội dung môn học trình bày lịch sử nghiên cứu và phát triển trong nghiên cứu phiêu sinh vật trên thế giới và Việt Nam, các khái niệm và phân loại phiêu sinh vật dựa trên nhiều phương pháp khác nhau. Những đặc điểm chung và riêng của phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật, phân loại và định danh một số nhóm phiêu sinh vật. Từ đó, môn học cho thấy được nhựng mối quan hệ giữa phiêu sinh vật với các sinh vật khác và những lợi ích, ứng dụng phiêu sinh vật trong việc quan trắc, đánh giá và xử lý môi trường nước. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và tiến hành một nghiên cứu nhỏ về đối tượng phiêu sinh vật đã học.