- Kiến thức: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu định lượng như: bản chất của phương pháp nghiên cứu định lượng, thiết kế nghiên cứu khoa học, kết hợp hướng nghiên cứu định tính và định lượng và phương pháp phân tích dữ liệu.
- Kỹ năng: Trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu, kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu và kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu bằng số liệu. 

- Thái độ:  Phát triển tính kiên trì và linh hoạt của cá nhân trong nghiên cứu cũng như tính trung thực, đạo đức của một nhà nghiên cứu.