Chương trình đào tạo giảng viên nòng cốt về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, ĐHQG-HCM

Khoá tập huấn giảng viên nòng cốt về thiết kế khoá học trực tuyến chuẩn hoá, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM

Khoá tập huấn giảng viên nòng cốt về kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM

Khoá tập huấn giảng viên nòng cốt về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM

Khoá tập huấn giảng viên nòng cốt về biên soạn tài nguyên dạy học trực tuyến, thuộc chương trình đào tạo giảng viên về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, Đại học Quốc gia TP. HCM