Học phần thuộc khối kiến thức đại cương, mục đích học phần nhằm trang bị hệ thống các tri thức khoa học, cách mạng, nhân văn của triết học Mác – Lênin; xây dựng thế quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Nội dung bao gồm: chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Trên cơ sở đó, người học vận dụng sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc.