Hóa sinh là môn khoa học sự sống, môn học giúp giải thích chức năng hoạt động sống bằng ngôn ngữ hóa học, bao gồm cấu tạo thành phần của các hợp chất sinh học như carbohydrate, protein, lipid, acid nucleic, vitamin ... và sự chuyển hóa