Môn học này cung cấp các kiến thức quan trọng về 02 nội dung chính: 

  • Internet: Hệ thống mạng Internet và các vấn đề liên quan. 
  • Công nghệ Web: Cách thức triển khai một Website trên mạng Internet. 
    • Thiết kế giao diện Web: HTML, CSS, … 
    • Ngôn ngữ lập trình Web: Javascript, … 
    • Phát triển Website với framework hoặc nền tảng chuẩn: Bootstrap, Nodejs, React, …