Môn học Địa chất công trình giúp sinh viên có thể nhận định đúng và đầy đủ các đối tượng nghiên cứu, có hiểu biết về các yếu tố cơ bản của địa chất cơ sở, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thành phần cấu trúc và một số tính chất cơ lý của đất đá, sinh viên có thể ứng dụng để tính toán trong thiết kế và xây dựng công trình. Từ đó, sinh viên nhận rõ được tầm quan trọng của địa chất trong thiết kế xà xây dựng công trình.