Chương IV bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

GO1: Xác định được các phần chính của cửa sổ Microsoft Word

GO2: Xác định được chức năng của các thẻ trên thanh menu.

GO3: Biết được các thao tác để trình bày một văn bản theo mẫu

GO4: Biết được phương pháp trộn thư với Mail Merge

GO5: Soạn thảo, trình bày được văn bản theo yêu cầu

GO6: ý thức được tầm quan trọng của môn học đối với các môn học khác và cuộc sống.