Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về (1) Các phương pháp dạy ngoại ngữ; (2) Những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại ngữ; (3)  Phương pháp giảng dạy bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết; và (4) Hướng dẫn thực hành kiến tập và thực tập giảng dạy.