-  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ở trình độ đại học; từ đó có những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật. Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tư duy logic, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư. Cụ thể là:

A. Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thấu đáo về các khái niệm cơ bản của vật lý và các phương pháp các nhà khoa học sử dụng để khám phá các hiện tượng tự nhiên, bao gồm quan sát, phát triển giả thuyết, đo lường, và thu thập dữ liệu, thử nghiệm, đánh giá chứng cứ, và công việc phân tích toán học.                              . 

B. Hướng dẫn cho sinh viên các định luật cơ bản của vật lý và áp dụng các dữ liệu khoa học, khái niệm, và các mô hình sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên và trong các tình huống thực tế.                                      

C. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận mô tả các hiện tượng vật lý với các mô hình, các công thức toán học có liên quan.

D. Phát triển khả năng toán học của sinh viên để tính toán với các công thức và tìm được các lời giải đúng có thể đo được trong thực tế.                            .

E. Để giúp sinh viên sử dụng máy tính có hiệu quả như một công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, và truyền thông.

Nội dung: Cơ - Nhiệt - Điện từ