Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về Lý luận giáo dục dành cho sinh viên năm 2. Thông qua môn học sinh viên sẽ: 

·         Nắm được những khái niệm cơ bản về lý luận giáo dục

·         Vận dụng được các nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục vào thực hiện các hoạt động giáo dục trong thực tiễn

·         Phân tích, tổng hợp kiến thức môn học để nhận định mang tính khoa học những vấn đề thực tế về giáo dục hiện nay.

·         Thiết kế nội dung và lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cho người học theo chương trình quy định.