Môn học "Con người và môi trường", dành cho sinh viên năm 2