Mô tả chung về môn học: Môn học cơ sở dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật.

Trường: Đại Học Bách Khoa TPHCM.

Đơn vị: Khoa Khoa Học Ứng Dụng/Bộ Môn Toán Ứng Dụng
Môn học: Xác Suất Thống Kê

Lớp: Cử nhân năm 2

Giáo viên phụ trách: Phan Thị Hường

Các thông tin cần thiết khác:
● Mã môn học: MT2013.
● Số tín chỉ: 4.
● Điểm thành phần: Thi cuối kỳ: 50%, thi giữa kỳ: 25%, BTL: 25%. .