Môn Triết học Mác - Lênin, dành cho sinh viên năm nhất thuộc mọi chuyên ngành đào tạo. Triết học Mác - Lênin là môn học tiên quyết thuộc nhóm môn Lý luận chính trị.