Môn Triết học Mác - Lênin là môn học tiên quyết trong các môn Lý luận chính trị, dành cho sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM