- Môn học dành cho sinh viên năm 1, hệ không chuyên

- Thời lượng: 45 tiết