Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên năm 2 (hệ không chuyên lý luận chính trị). Thời lượng: 30 tiết