Học phần Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống nằm trong khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc cho SV chuyên ngành  Tâm lý giáo dục. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về giá trị sống, kỹ năng sống, định hướng giá trị và giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, làm cơ sở giúp sinh viên có khả năng so sánh, tập nhận xét việc định hướng giá trị sống và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên. Đặc biệt, sau khi học xong học phần này sinh viên có thể chọn lựa và thực hiện nội dung dạy học – giáo dục trong trường học, các cơ sở đào tạo và trong cộng đồng.

Nội dung học phần gồm có 2 phần: lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, SV sẽ được học các vấn đề lý luận tổng quan về giá trị sống, kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Trong phần thực hành, SV sẽ thực hiện việc thiết kế giáo án và thực hành  giảng dạy một KNS/GTS cụ thể cho học sinh phổ thông (lớp học mô phỏng).