Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên không chuyên ngành Lý luận chính trị. Thời lượng 30 tiết.