MIÊU TẢ NGẮN MÔN HỌC

Nhập môn sân khấu là môn tự chọn, dành cho sinh viên (SV) năm thứ tư, các chuyên ngành Văn học, Biên kịch... của khoa Văn học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Môn học có thời lượng 30 tiết, được phân bổ trong 9 tuần, gồm:

  • Hai tuần đầu tiên, SV được hướng dẫn tìm hiểu về lược sử sân khấu thế giới;
  • Năm tuần tiếp theo, SV được hướng dẫn tìm hiểu về các thành tố quan trọng cấu thành nên một tác phẩm sân khấu.
  • Hai tuần cuối cùng dành để báo cáo sản phẩm sân khấu của các nhóm và hoàn tất thủ tục đóng môn.

Đề cương chi tiết môn học đính kèm trong tập tin bên dưới.