Môn học cung cấp cho sinh viên các nội dung chủ yếu về: các vấn đề tổng quan, các khái niệm các thuật ngữ liên quan đến SXSH, phương pháp luận đánh giá SXSH và các giải pháp kỹ thuật để thực hiện SXSH, một số ví dụ điển hình SXSH tại Việt Nam