Môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản về môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên, về những hệ quả tác động tiêu cực đến môi trường do quá trình phát triển của con người, quan hệ tương tác giữa yêu cầu bảo tồn tài nguyên môi trường với nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội và các chương trình hành động vì sự phát triển bền vững.