• Môn học cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin, các khái niệm cơ bản và các chủ đề phổ biến trong Công nghệ Thông tin. Môn học mô tả mối quan hệ giữa Công nghệ Thông tin với các ngành liên quan, môn học có tính khai tâm và giúp sinh viên nhận thức về Công nghệ Thông tin. Ngoài ra, môn học giúp sinh viên hiểu biết về các bối cảnh đa dạng mà trong đó Công nghệ Thông tin sẽ được ứng dụng.
  • Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các thành phần cấu tạo nên cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin nhằm đảm bảo cho sự tồn tại, hoạt động và quản lý môi trường doanh nghiệp. Môn học cũng trang bị cho sinh viên một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình thiết kế và quản lý các thành phần của một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.