Môn triết học Mác - Leenin, dành cho sinh viên năm nhất thuộc mọi chuyên ngành đào tạo. Môn triết học Mác - Lênin là môn học tiên quyết thuộc nhóm môn lý luận chính trị.