Đến với môn Các phương pháp phân tích môi trường người học sẽ đạt được những mục tiêu sau:

·        Hiểu được lịch sử hình thành và cơ chế cơ bản của kỹ thuật sắc ký

·       Phân loại được các kỹ thuật sắc ký dựa trên bản chất của quá trình sắc ký và trạng thái pha động

·       Nắm vững và tính toán được các đại lượng đặc trưng cho sắc ký

·        Nắm rõ được nguyên tắc hoạt động của sắc ký khí, sắc ký lỏng, sắc ký ion.

·       Biết khi nào sử dụng sắc ký, sắc ký khí, sắc ký ion cho những loại chất phân tích nào.