Môn học VẬT LÝ THỰC PHẨM trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về các tính chất vật lý của nguyên liệu nông sản và sản phẩm thực phẩm. Môn học cũng cung cấp những kiến thức về phương pháp đo và ước lượng tính chất vật lý của thực phẩm và nguyên liệu, sự biến đổi các tính chất vật lý của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về các khái niệm, nguyên lý phân tích, đánh giá về các tính chất vật lý của thực phẩm bao gồm: đặc trưng hình học và các thuộc tính liên quan, thành phần và kết cấu, đặc trưng cấu trúc và tính chất lưu biến, đặc trưng nhiệt học,điện học, điện từ và quang học của thực phẩm. Môn học còn cung cấp nguyên lý phân tích các tính chất vật lý của thực phẩm

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể vận dụng các tính chất vật lý thực phẩm, tính toán các thông số trong thiết kế, sản xuất và phân tích sản phẩm thực phẩm