Học phần môn học triết học Mác Lênin dành cho sinh viên năm thứ nhất hệ ĐH-CĐ không chuyên lý luận chính trị