Môn học cung cấp kiến thức tổng quan về Thị trường – Giá – Thẩm định nói chung, kiến thức chuyên sâu về Thẩm định giá trong lĩnh vực tài chính nói riêng. Môn học cung cấp khả năng nghiên cứu, phân tích, chọn lọc, xử lý thông tin, dữ liệu, dữ kiện, sự kiện phục vụ việc định giá tài sản một cách hiệu quả. Môn học cung cấp kỹ năng tính toán ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Định giá tài sản và chuyên ngành Thẩm định giá.