Sinh viên có hiểu biết về Trái Đất và vai trò quan trọng của Trái Đất trong cuộc sống, trước tiên là hiểu và sau đó là thể hiện sự quan tâm tới tự nhiên xung quanh. Nhận thức của sinh viên về tính liên kết chặt chẽ gồm nhiều chủ đề khác nhau trong suốt khóa học là một thực thể tương tác lẫn nhau không thể tách rời. Sinh viên hiểu được những đóng góp của khoa học vào tri thức nhân loại về Trái Đất và vị trí của Trái Đất trong vũ trụ. Sinh viên có khả năng ứng dụng các phương pháp khoa học và các kỹ năng khám phá các khía cạnh khác nhau của Trái Đất.