Môn học là một phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về một số lý thuyết học tập như mô hình học tập theo trường phái hành vi, mô hình học tập khám phá, mô hình học tập theo trường phái nhận thức. Bên cạnh đó, môn học tạo điều kiện cho sinh viên thực hành tư duy phản biện và đảm bảo môi trường tự do học thuật cho người học. Đặc biệt, sinh viên được khuyến khích trở thành người học có trách nhiệm.