Lập trình Ứng dụng Web là môn học tự chọn dành cho SV Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin