Khóa học cung cấp những kiến thức về mô phỏng tính toán trong vật liệu và Y sinh