ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên năm 4 - Hán Nôm 4, trình độ trung cấp tiếng Hán.

GIÁO TRÌNH:

 汉语教程 第三册 下 (杨寄洲主编) GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ TẬP 3 QUYỂN HẠ (6)

THỜI GIAN HỌP ĐỒNG BỘ:  
每周星期二 早上 7点 - 10 点 40分