1. Trình bày về sự cần thiết, vai trò của điện hóa học trong ngành hóa học và các lĩnh vực kỹ thuật khác;
  2. Cung cấp kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết của điện hóa học;
  3. Cung cấp kỹ thuật, phương pháp để sinh viên có thể xây dựng các phương trình, biểu thức điện hóa học; 
  4. Hướng ứng dụng của động hóa học, điện hóa học trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật.