Môn Luật doanh nghiệp thuộc khối kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên năm 3, năm 4. Môn học bao gồm những kiến thức về pháp luật kinh doanh áp dụng cho các loại hình kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, môn học cung cấp những kiến thức về luật cạnh tranh, luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật về các loại hợp đồng trong kinh doanh.