Môn học: Môi Trường Học Cơ Bản dành cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Địa Lý Môi Trường - Khoa Địa Lý - Trường Đại Học KHXH&NV - Tp.HCM.