Môn học Đàm phán Kinh doanh Quốc tế cung cấp kiến thức nâng cao cho sinh viên về đàm phán kinh doanh quốc tế. Trên cơ sở đó, cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc của đàm phán kinh doanh quốc tế, các nội dung cơ bản của của đàm phán kinh doanh quốc tế như: quy trình đàm phán và kỹ năng đàm phán.