Khóa học cung cấp các kiến thức về xác suất cổ điển, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, về lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê, tương quan và hồi quy. Qua khóa học các học viên sẽ biết tính toán xác suất của biến cố, lập bảng phân phối xác suất và tính các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, biết cách thu thập và xử lí số liệu thu thập được, qua số liệu có thể ước lượng các tham số chưa biết của dấu hiệu nghiên cứu, từ số liệu cũng kiểm định được các giả thiết thống kê, chỉ ra được sự tương quan giữa các đại lượng ngẫu nhiên và viết được phương trình hồi quy tuyến tính đơn.