Môn học dành cho sinh viên năm 2 ngành Quản lý Thông tin, thuộc Khoa Thư viện - Thông tin học